Rapida 105

Nakladač a nakládání

Anleger
Nakladač DriveTronic

 • Pohybové funkce nakladače jsou řízeny čtyřmi
  servomotory.
 • Kontinuální, bezstupňové zvedání stohu s automatickým uzpůsobením zvedání (papír/karton).
 • Odelektrizovaný vzduch rozfuku na zadní hraně archu.
 • Automatické nastavování formátu.
 • Automatická regulace polohy postranní hrany stohu papíru.
 • Snímání přední hrany stohu papíru s automatickou
  regulací výšky nakládací hlavy.
 • Korekce šikmo nakládaných archů na nakládací hlavě v
  průběhu produkce.

Nakládací stůl s přísavnými podtlakovými pásy.

 • Nakládací stůl ze strukturovaného nerezového plechu se sacími pásy a systémem několika podtlakových komor.
 • Elektronicky ovládané zpomalování archů pro realizaci optimální rychlosti příchodu archu na čelní náložky.

Pneumatická tažná náložka.

 • Proces dotahování archu bez špinění.
 • Systém několika podtlakových komor umožňující úpravu
  nastavení podle různých materiálů.
 • Začleněna do systému automatického seřizování formátu.

Anlage
Podávání archů

 • Centralizované seřizování rovnoběžnosti a zešikmení linie čelních náložek.
 • Centrální seřizování výšky krycích náložek.
 • Dotykový displej s tlačítky pro rychlou volbu, sloužícími bezpečnému a intuitivnímu ovládání stroje.

Kontrola dvojitých archů

 • Ultrazvuková kontrola dvojitých archů také pro nehomogenní materiály.
 • Několikanásobná kontrola archů.
 • Optická kontrola šikmo nakládaných archů a stranové náložky.
 • Optická kontrola čelních náložek s elektropneumatickou závorou nakládání archů přesahujících přes náložky.
 • Mechanická závora proti cizím předmětům.

Nonstop zařízení v nakladači

 • Nonstop zařízení s jednotlivými tyčemi pro zajištění nepřerušované produkce při výměně stohů.
 • Zavážení a vyvážení stohu ze stroje je možné do tří stran.

Tisková jednotka

Plattenautomat neu
Princip konstrukce

 • Stavebnicová konstrukce po jednotlivých funkčních jednotkách.
 • Tiskové válce a předávací bubny s dvojnásobným obvodem zajišťují bezpečný průchod strojem pro potiskované archy různých tlouštěk.
 • Poloha tiskových válců "7 hodin".
 • Vysoká odolnost proti zkřížení a výborná stabilita díky jednodílnému monolitu.
 • Výtečně klidný chod a vynikající přesnost je zajištěna průchozím ozubeným soukolím.
 • Nerezové ovrstvení plášťů tiskových válců.
 • Precizní odval tlaku mezi formovým a ofsetovým válcem v důsledku chodu po smykových nákružcích a uložení tiskových válců bez vůlí.
 • Centrální mazání.

Vedení archu papíru

 • Ohleduplné vedení archů strojem na vzduchovém polštáři s pomocí přífuků a Venturiho plechů.
 • Automatické nastavování tloušťky potiskovaného materiálu.
 • Pneumatické přistavování a odstavování tlaku.

28721-004
Systém univerzálních chytačů.

 • Při změně tloušťky potiskovaných materiálů není potřeba žádná úprava.
 • Špičkově zušlechtěné pohyblivé čelisti chytačů a dosedací plochy pevné části chytačů s povrchovou strukturou pro velkou pevnost uchopení.
 • Samostatně vyměnitelné dosedací plochy jednotlivých pevných i pohyblivých částí chytačů.
 • Větší průměry hřídelí chytačů.

Seřizování soutisku - rejstříků

 • Dálkové seřizování stranového, obvodového i diagonálního rejstříku.
 • Diagonální rejstřík je realizován vykřižováním předávacího bubnu.
 • Kamera ErgoTronic ACR pro automatickou, přesnou kontrolu a seřizování soutisku.

Barevník

28718-014
Barevnice typu ColorTronic

 • Zónové rakle pravítka barevnice a duktor s keramickou vrstvou.
 • Dálkové seřizování zónových raklí barevnice.
 • Vysoká reprodukovatelnost v důsledku dávkování barvy, které nepodléhá otěru.
 • Rychlostně kompenzovaný počet otáček duktoru.

Speciální fólie do barevnice

 • Zkrácení časů příprav umožňuje
 • Rychlejší vybrání tiskové barvy špachtlí.
 • Rychlejší mytí a čištění barevnice.
 • Rychlá výměna fólie.

Barevník

 • Rychle reagující barevník
 • Takt a blokování lízače je možné řídit z ovládacího pultu.
 • Přerušení rozvalování barvy v barevníku při odstavení tlaku.
 • Automatické seřizování momentu nasazení stranového roztěru z ovládacího pultu.
 • Stranový roztěr navalovacích válců barevníku.
 • Temperování duktoru a kovových roztěracích válců.
 • V důsledku individualizovaného odpojování a zapojování barevníků z ovládacího pultu dochází k výrazně nižšímu opotřebovávání válců a ke zkracování časů příprav.

Vlhčící jednotka

 • Nová, rychlostně kompenzovaná kontinuální vlhčící jednotka Varidamp pro stabilní rovnováhu barvy a vody.
 • Vykřížitelný duktor vlhčící jednotky pro uzpůsobení přívodu vlhčícího roztoku v celé šíři stroje.
 • Diferenční pohon, který zabraňuje vytváření pecek a který je zapojitelný za chodu stroje z ovládacího pultu.

Obracení archů

Wendung (SW)
Obracení archů

 • Osvědčené tříbubnové obracení archů pro přesný rejstřík mezi rubem a lícem archu.
 • Speciální systém chytačů obracecích bubnů pro širokou škálu potiskovaných materiálů.
 • Plně automatická změna provozního režimu z potisku jedné strany na potisk rubové i lícní strany během cca 2 minut.

Seřizování soutisku - rejstříků

 • Dálkové seřizování stranového, obvodového i diagonálního rejstříku.
 • Diagonální rejstřík je realizován vykřižováním předávacího bubnu.
 • Kamera ErgoTronic ACR pro automatickou, přesnou kontrolu a seřizování soutisku.

Vedení archů za obracením.

 • Pláště KBA na protitlakových válcích.
 • Ovrstvení obvodových segmentů předávacích bubnů specifickou vrstvou Anti-Marking-Coat proti obtahování.
 • Ohleduplné vedení archů strojem na vzduchovém polštáři s pomocí přífuků a Venturiho plechů pod předávacími bubny.
 • Otočné savky na zásobníkovém bubnu jsou určeny pro vypínání zadní hrany archu.
 • Hodnoty nastavení vzduchu jsou pro opakované zakázky nastavitelné a uložitelné na ovládacím pultu ErgoTronic.
 • Systém videokamer pro sledování průchodu archů strojem pod obracecím bubnem a ve stoupajícím úseku vedení archů ve vykladači.
 • Optická kontrola chybějících archů.

Existující konfigurace s obracením archů

 • Rapida 105-8 SW4 obracecí zařízení za 4. tiskovou jednotkou
 • Rapida 105-10 SW5 obracecí zařízení za 5. tiskovou jednotkou

Lakovací jednotka

Lackwerk neu
Systém komorové rakle

 • Hydropneumaticky přistavovaná raklová komora pro zajištění konstantního a stejnoměrného nánosu laku.
 • Rastrové válce lehké konstrukce pro rychlou a snadnou výměnu válců obsluhou stroje.

Zásobování lakem

 • Systém zásobování lakem se dvěma oddělenými cirkulačními okruhy pro disperzní a UV laky.
 • Centralizované ovládání z ovládacího pultu.
 • Plně automatické mytí pro disperzní laky i UV laky.
 • Excelentní výsledek mytí a čištění pro okamžité opakované použití daného lakovacího systému.

Výměna lakovací formy

 • Univerzální upínací lišty pro použití lakovacích forem a gumových ofsetových potahů.
 • Rychloupínací lišty pro lakovací desky a rejstříkovým systémem pro automatizovanou výměnu lakovacích desek (doba výměny: cca 1 min.).
 • Změna nastavení (pří)tlaku na dálku.
 • Dálkové seřizování stranového, obvodového i diagonálního rejstříku z ovládacího pultu.

Vykladač

Auslage neu
Vedení archu papíru

 • Nahoře uložený vykladač pro plynulé vedení archů.
 • Dotykový displej s tlačítky pro rychlou volbu, sloužícími bezpečnému a intuitivnímu ovládání stroje.
 • Vedení archů na vzduchovém polštáři Venturiho trysek.
 • Rychlostně kompenzovaná vačka otevírání chytačů pro vykládání různých potiskovaných materiálů.
 • Přífukové trubice a můstky s větráky pro plynulé odkládání archů do stohu.
 • Zabezpečení rizikového prostoru normě vyhovujícími světelnými závorami.

Poprašovací zařízení

 • Rychlostně kompenzované dávkování poprašovacího prášku v rozměru závislém na formátu.

Brzda archů

 • Sací podtlakový válec brzdy archů s předřazenými savkami a s nastavitelným počtem otáček pro perfektní vykládání archů do stohu.
 • Sací kroužky brzdy archů je možno po párech odstavovat.

Systém odsávání

 • Zamezení zdravotně škodlivého vlivu ozónu a těkavých organických sloučenin (VOC).

Prodloužení vykladače

 • prodloužení vykladače o 2,400 mm
 • Zvýšení produktivity práce při lakování díky krátkým dobám sušení.

Nonstop provoz vykladače.

 • Nonstop provoz je možný při plné tiskové rychlosti.
 • Klesající roleta vyjíždí do prostoru stohu automaticky.
 • Zvedací a zpětný pohyb hlavního a pomocného stohu je hlídán čidly.
 • Alternativa: Neklesající nonstop zařízení pro nízké stohy nebo větší počet jednotlivých stohů do jednoho sdruženého stohu.

Sušící systémy

28830-016
Sušák VariDry IR/ TL

 • Sušáky na bázi IR a horkého vzduchu plynule regulovatelné.
 • Dvojitý karbonový zářič a výkonnou hustotou IR záření 60 W/cm.
 • Výměna lamp (zářičů) bez použití nářadí.
 • Ovládání sušáku v závislosti na teplotě stohu.

Sušáky VariDry blue

 • Varianta výbavy pro zvýšení energetické efektivity.
 • Potencionální úspora energie oproti konvenčním IR/TL sušákům je až 50%.
 • Opětovné využití použitého sušícího vzduchu fungující v okruhu v prodloužení vykladače.
 • Ovládání z ovládacího pultu.

Sušák VariDry UV

 • Kompaktní model sušáku s výkonnou hustotou UV v hodnotě 160 W/ cm (plynule regulovatelnou).
 • Použitelný jako mezisušák nebo koncový sušák.
 • Výměna lamp (zářičů) bez použití nářadí.
 • Automatické měření teploty ve stohu.
 • Evidence provozních hodin pro každý zářič samostatně nezávisle na pozici, ve které je zasunut.
 • Zařízení CleanTronic UV pro zkrácení čekacích dob při mytí.

Ovládací pult a správa pracovních postupů

Foto 3 P5114751
Ovládací pult ErgoTronic

 • 19“TFT dotykový displej pro ergonomické ovládání a obsluhu všech funkcí stroje.
 • USB-rozhraní pro rychlou výměnu dat o zakázkách.
 • Dálkově ovládané dávkování barev ColorTronic se znázorněním otevření zón barevnic na ovládacím pultu.
 • Zásobování elektrický proudem se záložním zdrojem pro zajištění definovaného dojetí komponent stroje při výpadku elektrického proudu.
 • Integrovaný modul pro údržbu na dálku.

Funkce ovládacího pultu

 • Program výměny zakázek pro automatické přednastavování zakázky.
 • Ukládání všech relevantních parametrů nastavení stroje pro opakované zakázky specificky podle dané zakázky.
 • Dálkové seřizování rejstříků.
 • Ovládání všech periferních zařízení.
 • Hlášení pro údržbu

Program výměny zakázek

 • Příprava následující zakázky v průběhu běžící produkce.
 • Přednastavení formátu a tloušťky potiskovaného materiálu.
 • Přednastavení všech pro potiskovaný materiál specifických nastavení vzduchu.
 • Přednastavení dávkování barvy ColorTronic specificky podle dané zakázky.
 • Přednastavení a aktivace funkcí mytí stroje.
 • Automatické provedení všech předem zvolených kroků přípravy v časově optimalizovaném pořadí.

LogoTronic - modul pro digitalizovanou správu pracovních postupů propojenou v síti.

 • Přednastavení zón barevnice pomocí CIP3 dat.

LogoTronic Professional

 • Rozsáhlý správní systém pro tiskové stroje KBA:
 • Rozhraní CIP4/ JDF k manažerskému informačnímu systému MIS.
 • Správa zakázek
 • Přednastavení tiskového stroje
 • Kmenová data včetně centrální databáze barev.
 • Systém přehledu o tisku PressWatch pro grafické znázornění celkové produkce.
 • Systém hlídání výkonů SpeedWatch pro grafické znázornění průběhu tisku zakázky.
 • Vytváření protokolů.

Diagnostika a údržba na dálku

27683-086
Údržba na dálku

 • Integrovaný modul údržby na dálku v každém stroji.
 • Nejrozsáhlejší údržba na dálku s nejdelšími zkušenostmi na trhu.
 • Možnost přístupu do ovládání jednotlivých tiskových jednotek.
 • Rychlá pomoc při řešení až 80 % problémů ze všech případů bez nasazení servisního technika nebo dílů přímo na místě.
 • V průběhu záruční doby telefonní horká linka zdarma.
 • Významná úspora času a nákladů.
 • Zvýšení disponibility stroje.

Servis náhradních dílů.

 • Rozsáhlé testy produktů a kvality originálních dílů KBA.
 • Kompetentní a efektivní poradenství našimi servisními specialisty.
 • Záruka vynikající přesnosti a kvality, ohromné spolehlivosti a maximální životnosti.
 • Náhradní díly na nejnovější technické úrovni.
 • Rozsáhlá disponibilita více než 2,5 mil. dílů.
 • Nejrychlejší dodávky náhradních dílů a příslušenství.

Dovybavení

 • Uzpůsobení již nainstalovaných strojů změněným podmínkám na trhu.
 • Možnosti pro zkrácení přípravných časů, snížení makulatury nebo zlepšení kvality.
 • Dlouholeté zkušenosti a kompetence v důsledku velkého počtu provedených modernizací.
 • Možnost rozsáhlých opatření pro zvýšení produktivity stroje.

Technická data

Formát archu:

Max. (Standard / Opce)

720 x 1.050 / 740 x 1.050 mm

Min. (Standard / Opce)

360 x 520 / 350 x 500 mm

Formát tisku:

Max. (Standard / Opce)

710 x 1.040 / 730 x 1.040 mm

Potiskovatelné materiály: 1)

Standard

0,06 - 0,7 mm

s výbavou pro karton

1,2 mm

s výbavou pro mikrovlnnou lepenku

1,6 mm

Produkční výkon: 2)

Max. standard, podle konfigurace

16.000 archů/h


Výška stohu: 3)

Nakladač

1.300 mm

Vykladač

1.200 mm

Formát desek a ofsetových potahů:

Formát tiskových desek:

795 x 1.050 mm

Počáteční hrana kopie (Standard / Opce)

50 / 36 mm

Formát ofsetového potahu

860 x 1.060 mm

1) Pro potiskovatelnost materiálu je rozhodující jeho tuhost/ohebnost.
2) V závislosti na vnitropodnikových předpokladech, použitých tiskových barvách a potiskovaných materiálech.
3) Od podlahy/ bez Nonstop provozu.

Productvideos: Rapida 105

 • Rapida 105 - s výbavou Rapidy 106
 • Rapida 105 - nové obracecí zařízení