Rapida 164

Nakladač a nakládání

Bezstupňové a plynulé zvedání stohu papíru.

glowica samonakladaka

Stejnoměrné a kontinuální zvedání stohu je zajišťováno digitálně řízeným pohonem, čímž je zajištěna konstantní výška pro vstup přední hrany do stroje a pro nakládání archů.

Automatické uzpůsobení výšky nakládací hlavy

Při zvlněných arších se nakládací hlava na výšku zcela automaticky uzpůsobuje stohu a její ovládání je možné i v průběhu tisku přepnout na snímání výšky přední hrany stohu.

Nakládací stůl

Nakládací stůl se sacími pásy a systémem několika podtlakových komor disponuje pro přednastavení a dolaďování nastavení vzduchů ovládáním, fungujícím podle charakteristik, závislých na potiskovaném materiálu. Není nutno provádět ruční úpravy. Dva široké zapuštěné sací podtlakové pásy zajišťují optimální transport archů na nakládací linii čelních náložek a jsou dodatečně podporovaný dvěma prvky, které arch posouvají pomocí vakua.

Podávání archů DriveTronic Infeed

V důsledku toho, že čelní náložky nakládací linie jsou na dálku samostatně nastavovány a seřizovány servomotory, odpadají všechny možnosti manuálního seřizování. Všechna nastavení je možno ukládat současně se zakázkou a jsou tudíž k dispozici pro opakovaná přednastavení.

DriveTronic SIS Podávání archů bez stranové náložky.

SIS

Podávání archů DriveTronic SIS bez stranové náložky nahrazuje konvenční pneumatickou tažnou náložku. Arch se již stranově nevyrovnává na nakládacím stole. Poloha archu je měřena čidlem umístěným k postranní hraně archu. O vypočítanou dráhu dotažení archu na nakládací "doraz" se posune při předávání archu do první tiskové jednotky chytačová lišta předávacího bubnu. V důsledku toho zbývá archu dvojnásobek času pro vyrovnání na nakládací linii čelních náložek. Podávání archů DriveTronic SIS je systémem s nejvyšší přesností nastavení, který není třeba seřizovat.

Obsluha a ovládání

Nakladač DriveTronic disponuje srozumitelnou piktogramovou klávesnicí, integrovanou do přední části nakladače. K rychlé a bezpečné navigaci slouží kombinace piktogramové klávesnice a dotykového displeje u první tiskové jednotky.

Bezpečnost

Bezpečnost stroje Rapida ve velkém formátu zajišťují čtyři překrývající se inteligentní systémy pro hlídání archů:
• Mechanická kontrola dvojitých archů
(kontrola šupiny).
• Regulace příchodu archu na čelní náložky.
• Kontrola šikmo naložených archů na nakládací linii.
• Elektronická kontrola délky tahu náložky.

Tisková jednotka

Walzenstuhl RA164
Koncepce pohonu

Velkoformátové Rapidy jsou poháněny průběžným ozubeným soukolím. Ve víceřadých valivých ložiscích Rapid velkého formátu je možno vymezit vůle na nulu a tak zajistit nejvyšší možný klid chodu i preciznost stroje.

Vedení archů na Venturiho tryskách

Velkoformátové Rapidy se představují se zbrusu novou koncepcí vedení archů strojem. Jak tvar, tak i uspořádání trysek je na plechách, které vedou archy strojem koncipováno tak, aby byl důsledně zajištěn bezdotykový transport archů strojem i pro tu nejširší škálu potiskovaných materiálů. Podle charakteristik řízený systém větráků Venturiho trysek umožňuje archům bezdotykově kopírovat obliny vodících plechů. Dokonce i u extrémně tlustých potiskovaných materiálů není třeba provádět žádná manuální seřízení. A totéž platí i pro chytače! Veškerá nastavení jsou přednastavení schopná.

Barevník - rychlý a štíhlý

S ještě jednou vylepšeným barevníkem, který rychle reaguje, poskytuje Rapida ve velkém formátu velmi dobrou reprodukovatelnost parametrů jejího přednastavení. Díky optimálnímu vyzařování tepla roztěracích válců se v nových barevnících rychleji vyrovnává rovnováha barvy a vody a tím se snižuje i výskyt makulatury.

Další vymoženosti

 • Odstavování barevníků z provozu - šetří válce.
 • Dálkové ovládání momentu nasazení stranového roztěru.
 • Dálkové seřízení taktu lízače.
 • Rozpojení barevníku (odstavení roztěracích válců od sebe).
 • Propojení barevníku s vlhčící jednotkou je spínatelné z ovládacího pultu.
 • Podle charakteristik řízené úpravy otáček brodícího válce - duktoru vlhčení.
 • Program automatického předvlhčení.
 • Traverzující válec propojující vlhčící jednotku s barevníkem je umístěný na navalovacím válci vlhčení.
 • Diferenční pohon navalovacího válce vlhčení, který zabraňuje vytváření pecek, je zapojitelný v průběhu produkce z ovládacího pultu.
 • Přerušení rozvalování barvy v barevníku (odstavení roztěracích a rozvalovacích válců od sebe) při zastavení stroje.

Barevnice typu ColorTronic

Barevnice typu ColorTronic umožňuje výbornou reprodukovatelnost díky svému jedinečnému dávkování barvy bez vedlejších účinků. Keramickou vrstvou opatřený duktor nových velkoformátových strojů boduje těmi nejvyššími hodnotami odolnosti vůči průhybu. V důsledku toho zůstává barevnice dlouhodobě stabilní a kvalita tisku si udržuje také dlouhodobě tu nejvyšší úroveň.

 

 

Výměna tiskových desek

SAPC - Poloautomatická výměna tiskových desek

zmiana plyt

 • Automatizovaná výměna tiskových desek.
 • Pneumatické otevírání a zavírání ochranného krytu formového válce.
 • Automatické najetí do polohy pro výměnu tiskových desek.
 • Automatické najíždění formového válce do pozice výměny.
 • Automatické upínání a napínání tiskové desky.

1:50 minut na jednu tiskovou jednotku.

FAPC - Automatická výměna tiskových desek

 • Plně automatická výměna tiskových desek.
 • Proces výměny včetně vynulování rejstříku.
 • Výměna tiskových desek ve 3 cyklech.
 • Souběžně v několika tiskových jednotkách.
 • Nový časově optimalizovaný proces výměny tiskových desek trvající 3 minut
 • Dělená zadní upínací lišta.

Všechny tiskové jednotky do 03:00 minut.

DriveTronic SPC - Souběžná výměna tiskových desek

 • Plně automatická výměna tiskových desek souběžně ve všech tiskových jednotkách.
 • Přímý frikční pohon formového válce: Pohon formových válců jednotlivými frikčními pohony (motory High Torque).
 • Výměna tiskových desek probíhá souběžně s jinými procesy přípravy.

Všechny tiskové jednotky do 01:50 minut.

Mycí zařízení

CleanTronic

cleantronic

Kombinované mycí zařízení válců barevníku, ofsetových gumových potahů a protitlakových válců. Ofsetový gumový potah a protitlakový válec se umývají sériově výklopným mycím zařízením. Mycí programy je možné programovat a nastavovat pro každou tiskovou jednotku z ovládacího pultu samostatně.

CleanTronic Synchro

Tento systém disponuje dvěma mycími konzolami. Konzola prvního mycího zařízení je shodná s konzolou systému CleanTronic. Druhá konzola, která je zabudovaná napevno, zajišťuje mytí ofsetových gumových potahů. Mycí zařízení CleanTronic-Synchro může souběžně umývat ofsetový gumový potah i protitlakový válec. Zvláštnost je v tom, že obě mycí zařízení mohou také umývat souběžně i ofsetový gumový potah. Tím se doba mytí zkracuje až o 50 procent. Extrémní časová výhodnost pak v důsledku rychlého přemývání v průběhu produkce vzniká obzvláště při výrobě skládaček. Výměnu mycí textilie je možné provádět v obou mycích konzolách dokonce i při plné produkční rychlosti tiskového stroje. Z ergonomických důvodů jsou obě mycí zařízení umístěna do výšky ofsetového přenášecího válce s gumovým potahem, aby to vyhovovalo prostorovým a světelným nárokům.

CleanTronic ReInk

Mytí barevníku se počítalo doposud k těm nejdelším procesům přípravy v tiskové jednotce. KBA poskytuje zařízením CleanTronic ReInk systém mytí barevníků při vysokých rychlostech. V důsledku toho činí průměrná doba mytí barevníku již jen 90 sekund a přináší tak úsporu až do 78 procent času. Proces mytí válců barevníku probíhá souběžně s mytím tiskových válců.

Mycí zařízení CleanTronic Multi

Pro stroje se střídavým používáním druhů barev bylo vyvinuto mycí zařízení CleanTronic Multi. Okruhy s několika mycími prostředky umožňují zvolit si z ovládacího pultu pro provoz mycího zařízení individuálně různé druhy mycích prostředků (UV/konvenční). Z důvodu samostatných rozvodů a postřikovacích zařízení není možné, aby docházelo ke smíchání různých druhů mycích prostředků. Mycí zařízení CleanTronic Multi tak eliminuje jak náročné manuální výměny mycích prostředků, tak s tím spojené mytí příslušných okruhů s používanými mycími prostředky.

CleanTronic - mycí zařízení UV.

Umožňuje mytí ofsetových gumových potahů při pohotovostním režimu UV zářičů. Před a po mytí tiskových válců již není nutné z důvodu nebezpečí vzniku požáru dále čekat. Efektivnější doby příprav a prodloužení životnosti UV zářičů jsou jen přídavnými výhodami tohoto systému mytí. Nutnost pro každého, kdo používá UV barvy.

Vyjetí barvy do papíru (CleanPrint).

Cíleným vyjetím zbytku barvy z tiskové desky a ofsetového gumového potahu na papír se zkracují doby mytí. Při tisku menších nákladů může funkce CleanPrint nahradit mytí ofsetových gumových potahů.

 

 

Lakovací jednotka

Lakovací jednotka

zesp lak

Lakovací věž je ve standardu vybavena systémem komorové rakle a laserem rytým rastrovým válcem. Dálkové seřizování tlaku, stranového, obvodového i diagonálního rejstříku se provádí z ovládacího pultu ErgoTronic. Nastavování veškerých poloh lakovacího formového válce je prováděno zcela automaticky. Pneumatické upínání a napínání lakovací formy se provádí bez použití nářadí, pouze na stisknutí tlačítka.

DriveTronic SFC - Souběžná výměna formy

Nová lakovací věž DriveTronic poskytuje vynikající možnost provádět pomocí souběžné výměny formy DriveTronic SFC (= Simultaneous Forme Change) výměnu lakovací formy současně s výměnou tiskových desek a s mytím tiskových jednotek. Pokud je stroj vybaven dvěma lakovacími jednotkami a na výrobě se účastní pouze jedna lakovací věž, je možné druhou lakovací věž připravovat již v průběhu produkce.

Nový systém návleků rastrových válců - AniSleeve

Pro zakázkovou strukturu s častými změnami nánosu laku je nyní k dispozici rastrový válec v provedení návleku. Tento návlek je hravě vyměnitelný pouze jedním pracovníkem - a to rovněž souběžně s jinými procesy přípravy.

Zásobování lakem

Plně automatický systém zásobování lakem je k dispozici se dvěma oddělenými, samostatnými okruhy pro disperzní a UV laky. Plně automatické a individuální programy mytí/čištění zabezpečují excelentní výsledek mycího procesu a umožňují také okamžitě znovu použít lakovací systém. Centrální ovládání systému zásobování lakem se provádí z ovládacího pultu ErgoTronic.

Intelligent Viscosity Logic (IVL) - inteligentní logika řízení podle viskozity

Plně automatická regulace naplnění raklové komory a na viskozitě závislé ovládání a řízení čerpadel zamezuje nežádoucímu vyjetí laku z raklové komory. Změny ve viskozitě laku se pomocí IVL (ovládání a řízení čerpadel v závislosti na viskozitě laku) vyrovnávají a tím se zamezuje případnému úplnému vyjetí laku z raklové komory s důsledkem nenalakování potisku.

Raklová komora typu HiFlow

komora raklowa

Komorová rakle typu Power Flow si vystačí s objemem náplně snížené o cca 70 procent. V důsledku toho zvýšená rychlost proudění laku zamezuje výpadkům v nanášení laku a působí proti pěnícím lakům. Raklová komora typu HiFlow tvoří základ pro dosažení maximálních produkčních rychlostí.

 

 

Sušící systémy

VariDry - Infračervené a horkovzdušné sušáky

suszarki

Systém sušáků VariDry je kompletně zapojen do ovládacího pultu ErgoTronic; výkon je plynule regulovatelný.  Při seřizování sušáků pomáhá obsluze stroje automatická regulace teploty stohu se systémem ovládání sušáků. Dojité karbonové zářiče s výkonnou hustotou 80 W/cm je možné vyměňovat bez použití nářadí a používat je i v sušících jednotkách (věžích).

VariDry Blue sušáky

Sušák VariDryBlue je energeticky efektivním infračerveným a horkovzdušným sušákem s termotryskami, vyvinutými nově pro optimalizaci proudu vzduchu. Při tom se již jednou ohřátý sušící vzduch znovu používá v prodlouženém vykladači. To vede ke snížení objemu vzduchu, který je nutno vyhřívat a tím se snižuje spotřeba energie topného tělesa. Pro snížení tepelných ztrát byl tento systém opatřen uzavřenými kryty nad moduly sušáků. Potencionál úspory energie může v porovnání s konvenčními IR/horkovzdušnými sušáky obnášet až 50 procent.

VariDry UV - UV sušáky

Tyto kompaktní moduly sušáků jsou plynule regulovatelné a disponují výkonnou hustotou UV o hodnotě do 200 W/cm. Pro napájení elektrickou energií a pro chlazení vodou byl vyvinut speciální „Zakládací systém", který se vyznačuje jednoduchým a rychlým zapojením modulů sušáku do stroje. Koncové sušáky UV je možné používat i jako mezisušáky. Zaznamenávání provozních hodin je prováděno pro každý zářič zcela automaticky a nezávisle na tom, ve které pozici je zářič ve stroji zasunut.

 

 

 

Vykladač

AirTronic - Vedení archů

wykladanie

Vykladač AirTronic je vybaven novými vodícími plechy s Venuriho tryskami. Prodloužení vykladače AirTronic je výtečně přístupné a velice bezpečné. Vodící plechy s Venturiho tryskami je pro účely ošetřování možné odklopit bez použití nářadí. Nové aerodynamické vozíky chytačů, které nevrhají stíny, minimalizují víření vzduchu a poprašovacího prášku. Vykladač AirTronic je navíc vybaven rychlostně kompenzovanou vačkou pro otevírání chytačů určenou ke zpracovávání různých potiskovaných materiálů. Systém Venturiho trysek, který se nachází nad stohem ve vykladači je vybaven přífukovým rámem a větrákovými můstky. Veškerá nastavení je možno provádět na dálku a jsou přednastavení schopná.

Prodloužení vykladače

Vykladač AirTronic je možné prodlužovat o dva stupně. V modulech prodloužení vykladače jsou k dispozici prostory pro vestavbu sušákových systémů VariDry.

Brzda archů

Podle způsobu využívání disponuje vykladač AirTronic uzpůsobenou vhodnou brzdou archů. Přísavné těleso umístěné před těmito pásky vyhlazuje (díky možnému seřízení do šikma) konec archu.  Stroje na zpracování kartonu pak disponují celoplášťovými sacími tělesy s vysokým podtlakovým výkonem. Ovládání výkonu sání, závislé na potiskovaném materiálu, uvádí Rapidu 164 při každé změně zakázek okamžitě na vysoký produkční výkon.

Emission Extraction System EES - systém odsávání emisí

Tento systém odsávání emisí zabezpečuje obsluze stroje příjemné pracovní prostředí. Odsávaný vzduch, zatížený obsahem emisí je před vypuštěním do volného prostředí navíc možné vést přes filtraci.

 

 

Ovládací pult a řízení workflow

Ovládací pult ErgoTronic

stanowisko kierowania

 • Dotykový displej pro ergonomické ovládání a obsluhu všech funkcí stroje.
 • Nástěnný displej pro zobrazení všech nastavení stroje.
 • Aktuální obraz pro zařízení QualiTronic ColorControl na nástěnném displeji.
 • Znázorněné otevření zón barevnic na ovládacím pultu
 • Je možné připojit na stávající zařízení DensiTronic Professional.
 • Servomotorem seřizovaná výška ovládacího pultu s funkcí paměti.
 • Integrovaný modul údržby na dálku čryřiadvacetihodinové služby KBA PressSupport 24Sheetfed s internetovým připojením pro dálkovou údržbu a aktualizaci softwaru.

Funkce ovládacího pultu (jsou závislé na výbavě).

 • Ukládání všech relevantních parametrů nastavení stroje pro opakované zakázky specificky podle dané zakázky.
 • Dálkové seřizování rejstříků.
 • Integrace nástroje „Instrument Flight“ pro rozšíření možností regulace barevnosti.
 • Ovládání všech periferních zařízení.
 • Zobrazování hlášení pro údržbu a tisk seznamů údržby.
 • Ve spojení s LogoTronic professional jsou provozních údaje zaznamenávány bez výpadků/mezer (BDE-krokový řetězec).
 • Vytváření a tisk paletového lístku.
 • Zobrazení obrazů náhledu.

Program výměny zakázek

 • Příprava následující zakázky v průběhu běžící produkce.
 • Formát a tloušťka potiskovaných materiálů
 • Všechna, pro potiskovaný materiál specifická nastavení vzduchu.
 • Barevné profily - seřízení zón barevnic.
 • Funkce mytí.
 • Automatické provedení všech předem zvolených kroků přípravy v časově optimalizovaném pořadí.

LogoTronic - modul pro digitalizovanou správu pracovních postupů propojenou v síti.

 • Přednastavení zón barevnice pomocí CIP3 dat.

LogoTronic Professional

 • Rozsáhlý správní systém pro tiskové stroje KBA:
 • Rozhraní CIP3/CIP4 s předtiskovou přípravou.
 • Rozhraní JDF/JMF ke správnímu informačnímu systému tiskárny (MIS).
 • Správa zakázek.
 • Přednastavení tiskového stroje.
 • Kmenová data včetně centrální databáze barev.
 • Systém přehledu o tisku PressWatch pro grafické znázornění celkové produkce.
 • Systém hlídání výkonů SpeedWatch pro grafické znázornění průběhu tisku zakázky.
 • Automatické ukládání a správa protokolů o kvalitě tisku.

Systémy pro nonstop provoz

Nonstop systémy nakladače

logistyka

 • Plně automatická mříž pro Nonstop provoz s čidly hlídaným zvedáním stohu a spojováním stohů.
 • Zavážení a vyvážení stohu ze stroje je možné ze tří stran.

Nonstop provoz vykladače.

 • Nonstop provoz je možný při plném tiskovém výkonu.
 • Klesající roleta vyjíždí do prostoru stohu automaticky.
 • Zvedací a zpětný pohyb hlavního a pomocného stohu je hlídán čidly.

PileTronic - stohová logistika

 • Síťové propojení systému řízení stroje s Nonstop systémem a se zavážením palet pro zefektivnění tisku.

Technická data

Formát archu

maximálně

1 205 x 1 640 mm

minimálně

600 x 800 mm

Formát tisku

maximálně

1 190 x 1 640 mm

Potiskovatelné materiály1

standard

0,1 - 0,7 mm

s výbavou na papír

< 0,1 - 0,7 mm

s vybavením pro potisk kartonu (od cca 450g/m²)

0,1 - 1,2 mm

s výbavou pro potisk mikrovlny

0,1 - 1,6 mm

Chytačový okraj

10 +/- 1 mm

Produkční výkon2

do 8 tiskových jednotek + lak

13 000 archů/h

do 7 tisk. jednotek + dvou laků

13 000 archů/h

do 9 tiskových jednotek + lak

12 000 archů/h

10 tiskových jednotek

12 000 archů/h

s balíčkem High Speed

do 8 tiskových jednotek + lak

15 000 archů/h

Výška stohu od podlahy

Nakladač

1 500 mm

Vykladač

1 500 mm

Nakladač v Nonstop provozu

cca 1 000 mm

Vykladač v Nonstop provozu

1 400 mm

Vyvýšení tiskového stroje na pruhový základ

možná vyvýšení

420 / 630 / 840 mm

Formát desek a ofsetových potahů

formát tiskové desky

1 265 x 1 650 mm

formát lakovací desky

1 260 x 1 650 mm

Standardní začátek kopie.

49 mm

Formát ofsetového potahu

1 355 x 1 670 mm

1) Pro potiskovatelnost materiálu je rozhodující jeho tuhost/ohebnost.
2) V závislosti na vnitropodnikových předpokladech, použitých tiskových barvách a potiskovaných materiálech.