Commander CT

Commander CT

Ve stroji KBA Commander CT (CT= COMPACT) má firma Koenig & Bauer ve výrobním programu inovativní kompaktní kotoučový tiskový stroj na bázi mokrého ofsetu s celou řadou výhod proti obvyklým konstrukcím strojů s osmi tiskovými jednotkami v jedné věži i oproti zařízením satelitní konstrukce.  S ohledem na ergonomii, hospodárnost, flexibilitu a kvalitu, ale i kvůli změněným požadavkům přesvědčilo toto (na produkci novinových i semikomerčních tiskovin zaměřené špičkově automatizované) zařízení s osmi tiskovými jednotkami v jedné věži již více než 20 novinových tiskáren v Evropě a severní Americe.  

<media 740 - - ""28539-008"></media>

28539-008

Praxí prověřená automatizace

Tiskový stroj Commander CT disponuje stejně jako Cortina na světovém trhu jedinečnou, pro obsluhu i údržbu příjemnou koncepcí StepIn strojů, které je možno uprostřed věže s osmi tiskovými jednotkami rozdělit a obě části věže rozjet od sebe. Výtahy na obou stranách těchto kompaktních věží a v jejich středu, určené pro práce údržby, dovolují ergonomicky pracovat bez dlouhých pracovních vzdáleností. Dalšími automatizačními stavebními prvky jsou jednak velmi spolehlivá a rychlá (na více než 1.000 dvojicích protilehlých tiskových jednotek v praxi osvědčená) plně automatická zařízení na výměny tiskových desek KBA PlateTronic, ale i již desetitisíc krát použité a jiným řešením funkčně i precizností nadřazené, promyšlené automatické zámky válců KBA RollerTronic, jakož i revoluční uložení tiskových válců KBA NipTronic, umožňující opčně i na dálku seřizovat nastavením tlaku.  

Nejmodernější technologií barevníků a tryskových vlhčících jednotek nejnovější generace vybavený stroj Commander CT je k dispozici ve dvojnásobné šíři (4/2) nebo v trojnásobné šíři (6/2) pro oboustranný čtyřbarevný tisk. Opčně je možné jej dostat i v konfiguraci věže pro oboustranný dvoubarevný potisk dvou pásů papíru.

29030-007 01
Hlavní výhody stroje KBA Commander CT

 • Vynikající kvalita tisku (kontrastní tisk, výtečně vytištěné plné plochy, menší nárůst tónových hodnot na tisku než u satelitní konstrukce, velice přesný rejstřík a dobrý soutisk barev).
 • Jedinečná kompaktní konstrukce tiskové věže vysoké pouhých 4,5 metru.
 • Ve vysokých halách je možno postavit věž o 16 tiskových jednotkách.
 • Optimální obsluha, ovládání a údržba díky koncepci StepIn-
 • Revolučně technicky řešené uložení tiskových válců KBA NipTronic sloužící pro optimalizaci nastavení tiskového tlaku.
 • Bez smykových nákružků, je třeba excentrů a víceřadých ložisek.
 • Vůči životnímu prostředí šetrný tisk díky tiskovým jednotkám bez olejové náplně, a díky úsporám papíru a elektrické energie.

 • Automatické zámky válců KBA RollerTronic .
 • Osvědčený automat na výměnu tiskových desek KBA PlateTronic (opce).
 • Technologie samostatných frikčních pohonů KBA DriveTronic každého tiskového válce a barevníku. 
 • Automatický systém rozeznávání tiskových desek KBA Plate-Ident (opce).
 • Nejmodernější technické řešení barevníků se třemi navalovacími válci.
 • Minimalizovaný efekt rozpínání pásu papíru v důsledku vlhčení díky krátkým vzdálenostem mezi tiskovými jednotkami.

 • Automatické mycí zařízení ofsetových gumových potahů KBA CleanTronic .
 • Sušák pro semikomerční tisk (opce).
 • Rychlá výměna zakázek díky krátkým dobám výměn tiskových desek, souběžnému mytí ofsetových gumových potahů, nekomplikovanému zavádění pásu papíru i změně obvodu.
 • Nejmodernější technologie ovládacího pultu KBA ErgoTronic.
 • Ovládání na zmačknutí jednoho tlačítka s funkcemi pro rozjetí do plné rychlosti a zastavení stroje KBA EasyStart a KBA EasyClean-up.

KBA NipTronic a RollerTronic

Již desítky let sní ofsetoví tiskaři o tom, že by bylo možné přesně seřídit tlaky (mezi formovým a ofsetovým válcem s gumovým potahem, respektive mezi ofsetovým válcem s gumovým potahem a protitlakovým válcem) bez dlouhé hodiny trvajícího jemného seřizování. Díky revolučnímu uložení tiskových válců NipTronic je to již bez problému možné. Inovativní technické řešení pro uložení tiskových válců je vedle již realizovaného automatického seřizování válců KBA RollerTronic důležitou základní inovací KBA  s konkrétním přínosem pro uživatele, pro tiskovou kvalitu a do flexibility v potiskovaných materiálech.


KBA NipTronic: přesný tlak - přesně vytištěný bod.

Příliš velký nárůst tónové hodnoty na tisku, špatně vytištěné plné plochy při přechodu z natíraných na přírodní ofsetové papíry, nebo snížená životnost tiskových desek a opotřebovávání ofsetových gumových potahů, to jsou příznaky nesprávně seřízených tlaků mezi jednotlivými tiskovými válci. Doposud mohlo být seřizování přítlaků mezi tiskovými válci (formovým, ofsetovým a protitlakovým) prováděno i na moderních ofsetových kotoučových strojích pouze díky časově a manuálně relativně velmi náročném procesu - pomocí excentrů, nebo výměnou podložek pod ofsetovým gumovým potahem. Tato neoblíbena práce byla tudíž často jak jen to bylo možné odkládána, a to včetně odpovídajících negativních vlivů na výslednou kvalitu tisku.

V zařízení NipTronic se kompletní jednotka uložení skládá v jediném domečku z osvědčených válečkových ložisek, který se bez vůlí posunuje po předpjatých lineárních vodítcích. Víceřadá ložiska, excentry nebo smykové nákružky již nejsou zapotřebí. Seřízení přítlaku mezi formovým a ofsetovým válcem s gumovým potahem probíhá (stejně jako přesné seřízení požadovanými hodnotami definované síly přítlaku) elektro hydraulicky s následnou aretací proti seřizovacímu klínu. Odstavení tlaku (po uvolnění) zabezpečují bezúdržbové odstavné pružiny. Tento kompaktní systém pracuje v domečku, utěsněném proti úniku maziva. Bočnice tiskových jednotek jsou bez obsahu oleje.

Všechny čtyři tiskové válce ve zdvojených tiskových jednotkách se nacházejí v lehce stoupající lineární přímce. Na bočnici přišroubované domky uložení NipTronic jsou osazeny velice blízko k tělu válce. Praxe ukázala, že tím dochází i v případě velkých šíří potiskovaných pásů papíru k silnému snížení náchylnosti k pruhování díky vibracím.

Dalšími výhodami jsou delší životnost ložisek, tiskových desek a ofsetových gumových potahů, výrazně snížená spotřeba elektrické energie a snížené nároky na údržbu. Navíc systém KBA NipTronic zvyšuje flexibilitu u plošných hmotností papíru nad 90g/m² a u Natural Print až do 120g/m².   


Technologie KBA RollerTronic - desettisíc krát ověřená

Také automatické seřizování válců barevníku a vlhčící jednotky stroje Commander CT systémem KBA RollerTronic fungujícím na bázi dávkování síly, je z hlediska funkčnosti a přesnosti nadřazeno těm řešením seřizování válců, jejichž funkčnost se zakládá na ryze mechanické nebo distanční bázi. To může proběhnout na zmačknutí tlačítka jak pro jeden válec, tak pro celou sekci stroje během dvou minut. Přítlak válců nastavovaný dávkováním přítlačné síly se nastavuje podle předem definovaných požadovaných hodnot a poté se mechanicky zaaretuje. Tím je dosaženo vysoké přesnosti a stability tiskové kvality, delší životnosti válců díky stále stejným styčným proužkům válců, vysoké funkční bezpečnosti a jistoty, ale i nižší spotřeby elektrické energie. Odpadá neoblíbené a časově náročné ruční seřizování válců a náročnost tiskových jednotek na údržbu se výrazně zmenší ve prospěch produktivity práce.

Seřízení a doseřízení válců je možné provést kdykoliv individuálně znovu. Formové a ofsetové válce s gumovým potahem je možno přistavovat a odstavovat společně nebo odděleně a rovněž optimální přítlačné síly mezi deskou a ofsetovým potahem, respektive mezi oběma ofsetovými válci s gumovým potahem (při tisku guma-guma) je možné společně nebo samostatně seřizovat na dálku.    

Automatizace

29030-082x

Vysoký čistý výkon a flexibilita produkce s krátkými časy příprav, pokud možno nízká personální náročnost pro obsluhu stroje a údržbu, nízká makulatura při optimální kvalitě tisku čtyřbarvotisku a integrace do digitální správy výrobního procesu vytvářejí obzvláštní nároky na koncepci automatizace moderního kotoučového tiskového stroje.

Špičkový tiskový stroj KBA Commander CT nabízí inteligentní automatizaci pro dosažení té nejvyšší efektivity. Technologie ovládacího pultu KBA ErgoTronic s přehlednými a snadno naučitelnými obrazovými menu pro obsluhu je standardem. Rozhraní k nadřazeným systémům jako přednastavování stroje, či řízení, správě a hlídání výrobního procesu, ale i k oborovým softwarům jsou jasně definována.  Při rozšiřování strojů a v případě speciálních přání zákazníka je možné použít opčně také technologii ovládacích pultů jiných výrobců, jako například ABB nebo EAE. 


Systém řízení stroje

Elektronické ovládací stanice ovládacího systému řízení stroje a systému pohonů se nacházejí na odvíječích, na tiskových jednotkách, na skládací jednotce a na ostatních jednotkách. Jsou jak mezi sebou vzájemně, tak i s ovládacím pultem propojeny výkonnými datovými sběrnicovými systémy.

Aktuální provozní stav stroje je stejně jako i případné poruchy či chyby hlášen na ovládacím pultu, a pokud je to potřebné, dojde k aktivizaci bezpečnostních zařízení. Tato přehledná koncepce usnadňuje obsluhu, ovládání a hlídání tiskového stroje a poskytuje značnou flexibilitu v případech rozšiřování nebo úprav tiskového stroje.             

<media 22775 - - ""29030-023"> </media>

29030-023

Obsluha a ovládání stroje orientované na produkt a stroj

Již při přípravě produkce orientované na produkt je obsluze stroje na ovládacím pultu poskytována rozhodující podpora již v rámci jeho základní výbavy. Při tom dochází k automatickému přiřazení každé stránky novin k příslušné pozici v příslušné tiskové jednotce tiskového stroje. V případě způsobu obsluhy, orientované na stroj, který je také možný, se příslušná pozice a tisková jednotka navolí přímo.   

Správa a řízení výroby ve všech variantách

Úroveň ovládacího pultu je opčně možné rozšířit o systém správy a řízení výroby pro přípravu výroby. Tento systém obsahuje moduly kmenových dat, dispozic, přednastavení a informací, v takové formě, v jaké nacházejí v nejrůznějších kombinacích využití na zařízeních Commander po celém světě. K tomu KBA nabízí dva opční moduly, jeden pro plně automatické najetí a rozjetí stroje do plné rychlosti (EasyGo) a druhý pro plně automatické ukončení zakázky na tiskovém stroji (EasyStop). To šetří makulaturu a zvyšuje produktivitu.               

<media 22771 - - ""28938-023"> </media>

28938-023

Pro stroje Commander CT jsou nabízeny i další prvky automatizační stavebnice jako třeba na úrovni tiskových válců obzvláště konsekventně realizovaná technologie samostatných frikčních pohonů KBA DriveTronic, nebo lineárním uložením pomocí KBA NipTronic řešený optimální přítlak i individuálně seřiditelné zámky válců KBA RollerTronic. Tyto prvky sahají od automatické kompenzace efektu rozpínání pásu papíru v důsledku vlhčení systémem KBA FanoTronic až po automatický systém rozeznávání tiskových desek KBA Plate-Ident.

Naprosto špičkovým zařízením stroje Commander CT, které přináší obzvláště významný hospodářský efekt je automat na výměnu tiskových desek KBA PlateTronic. Který nezávisle na počtu měněných jednotlivých tiskových desek (nebo i všech 64 či 96 tiskových desek v jedné věži s osmi tiskovými jednotkami - respektive 192 (288) tiskových desek ve třech tiskových věžích) dovoluje provést jejich výměnu v průběhu dvou minut. Současně s výměnou tiskových desek je (díky přímým frikčním pohonům tiskových válců) možné automaticky umývat ofsetové gumové potahy pomocí zařízení CleanTronic. To šetří čas a poskytuje enormní výrobní kapacitu navíc. U těchto i ostatních prvků automatizace na novinových kotoučových tiskových strojích má KBA pozoruhodný technologický náskok, a s velkým odstupem zde má i ty nejdelší praktické zkušenosti.

Barevník a vlhčící zařízení

DT Commander CT

Pouhých 4,5m nízká konstrukce věže s osmi tiskovými jednotkami zkracuje vzdálenosti mezi jednotlivými dvojicemi protilehlých tiskových jednotek téměř až na úroveň satelitně konstruovaných strojů. Díky tomu se efekt rozpínání pásu papíru v důsledku vlhčení při oboustranném čtyřbarevném potisku v porovnání s klasickými zařízeními (která mají ve věži osm tiskových jednotek) výrazně zmenšuje a je tak dosahováno velmi dobré kvality soutisku. U větších šíří potiskovaných pásů papíru, respektive u zařízení 6/2, je proti rozpínání pásu papíru v důsledku vlhčení možné efektivně působit nejrůznějšími variantami a stupni automatizace disponujícími kompenzačními zařízeními KBA FanoTronic


Rychle reagující barevník.

Nejmodernější technická konstrukce barevníků stroje Commander CT se samostatným frikčním pohonem, barevnicí se spodním pravítkem, kontinuálně fungujícím lízačem nové konstrukce a se třemi navalovacími válci umožňuje docilovat nižšího nárůstu tónových hodnot při tisku, vysoké stability při malém odběru barev a velice kvalitního vytištění plných ploch. Na základě inteligentní geometrické konstrukce barevníku (se dvěma přímými přívody tiskové barvy na tiskovou desku) reaguje tento barevník velice rychle a funguje se sníženou prášivostí. Automatické zásobování barvou z barevného hospodářství je možné jako opce.

Protože se dnes v novinovém tisku již téměř nepoužívají přímé barvy, byly barevnice stroje řešeny v celé šíři tiskového stroje. Jak duktor, tak pravítko barevnice jsou díky funkci přiklápění a odklápění držáku pravítka barevnice snadno přístupné. Válce se myjí pomocí stíracího zařízení. Funkce kombinovaného mytí válců barevníku a vlhčící jednotky zvyšuje kvalitu tisku. Systém automatického mytí válců je k dodání stejně, jako i firmou KBA pro tisk dlouhých nákladů doporučované temperování barevníků. Při každém přistavení tlaku se pomocí KBA RollerTronic automaticky přesně na proužek nastaví navalovací válce.

<media 22787 - - ""29030-062x"> </media>

29030-062x

U stroje Commander CT dochází v porovnání s obvyklými stroji postavenými na bázi věží s osmi tiskovými jednotkami (které již tak jako tak dosahují nízké makulatury) díky automatickému přednastavení a rozválení barvy v barevnících k dalšímu snížení rozjezdové makulatury. Rozhraní k RIPu (které je k mání jako opční výbava) sloužící pro přejímání dat z předtiskové přípravy a k přednastavování barevníků a vlhčících jednotek, je základním stavem techniky.             

Tryskové vlhčící jednotky nejnovější generace

Tříválcové tryskové vlhčící jednotky, které byly také optimalizovány, jsou ve stroji zabudovány vždy v pozici předvlhčování tiskové desky. Přenos vlhčícího prostředku probíhá z konzole v šíři tiskových válců pomocí osmi (u typu 6/2 respektive 12) trysek a individuálního řízení každé samostatné trysky impulzy.  Možnost samostatného ovládání okrajových trysek zamezuje tónování na okrajích tisku. V důsledku bezkontaktního přenosu vlhčícího roztoku dochází k rozsáhlému omezení znečištění. U stroje je nainstalováno pro každou sekci stroje zařízení na úpravu vlhčícího roztoku. Hodnoty teploty a vodivosti je opčně možné zobrazovat na ovládacím pultu.

Logistika zavážení rolí

Materiálovému toku rolí papíru je z hlediska efektivity přisuzován stále větší význam. Díky moderním, vysoce výkonným odvíječům a díky systému zavážení rolí Patras nabízí KBA také pro stroje Commander CT integrované řešení logistického zásobování stroje papírem šité na míru.      

 

<media 22785 - - ""AGV-Cortina05bea"> </media>

AGV-Cortina05bea

Systém zavážení rolí KBA Patras

KBA Patras je mnohokrát prověřeným flexibilním a vysoce výkonným transportním systémem rolí papíru, který zaváží role papíru do odvíječe. Hospodárná manipulace s rolemi papíru bez problémů s realizací slepků a vysoká výrobní bezpečnost a jistota jsou prokazovány bezpočtem praktických aplikací. Díky modulární stavebnicové koncepci je kdykoliv možné provést optimální uzpůsobení podle aktuálních požadavků výroby a prostorových poměrů na místě instalace. V důsledku toho je možné realizovat nejrůznější možnosti provedení, počínaje od varianty ručního zavážení rolí pro případy malého počtu zpracovávaných rolí, až po kompletně automatizovaná vysokokapacitní zařízení, zpracovávající velké množství papíru. U toho nejvyššího stupně automatizace jsou procesy skládání, uskladnění, přípravě místa slepku, zavážení do odvíječů a likvidaci zbytkových rolí kompletně zautomatizovány.  Podle individuálních prostorových poměrů a místa, které je pro instalaci k dispozici, jsou pro skladování a transport rolí nabízena speciálně uzpůsobená a v praxi vyzkoušená řešení. Modulární stavebnicová koncepce umožňuje také dodatečnou opčně prováděnou automatizaci v případě, že se nejprve rozhodnete pro variantu ručního zavážení. KBA Patras funguje nezávisle na typu provedení tiskového stroje prostřednictvím definovaných hardwarových a softwarových rozhraní. Systém KBA Patras se vyznačuje obzvláště robustní konstrukcí, nízkou náročností na údržbu a atraktivním poměrem ceny a výkonu. V důsledku neustálého vývoje a optimalizaci logistických systémů zásobování stroje papírem typu Patras mohou být našim zákazníkům zajištěny výrazné úspory nákladů, času a makulatury a tím poskytnut důležitý příspěvek ke zlepšení hospodárnosti v oblasti novinového tisku.    


KBA-vybalovací stanice

Ve vybalovacích stanicích řízených obsluhou stroje se obaly rolí rychle odstraňují a stržky z rolí jsou prováděny velice úsporně. Hmotnosti zabalených i vybalených rolí i případně rolí s provedenou přípravou místa slepku či rolí zbavených stržků se samostatně interně zaznamenávají.


KBA Eco Splice - zařízení na přípravu slepků

KBA nabízí v zařízení EcoSplice automaticky fungující zařízení pro přípravu slepků rolí papíru, které je schopné vysokého výkonu. Vedle větší bezpečnosti a jistotu je u automatických odvíječů KBA realizován další příspěvek pro větší komfort obsluhy a ovládání díky standardizované přípravě místa slepku pomocí zařízení KBA Eco Splice.         

<media 22772 - - ""28989-002"> </media>

28989-002

Odvíječe nejnovější generace

V závislosti na výkonu tiskového stroje, šířce potiskovaných pásů papíru, průměru rolí, maximální hmotnosti rolí a ostatních požadavcích je možné si pro stroj KBA Commander zvolit ze dvou variant odvíječů Pastomat, známých jako velice spolehlivá zařízení. Verze Classic dvouramenného odvíječe Pastomat C je konstrukčně řešena až do rychlosti pásu papíru 13 m/s a může zpracovávat role do hmotnosti až 1,8 t, maximálního průměru 1.270 mm a šíří až do 1.680 mm. Pro širší role papíru, respektive pro rychlejší novinové kotoučové tiskové stroje má KBA v programu odvíječ KBA Pastomat CL (CL jako Classic Large - velký klasik) s vysokým výkonem, určený pro rychlosti pohybu pásu papíru až do 17,2 m/s. Do něj je možné zakládat a zpracovávat v něm role o průměru do 1.524 mm, maximální šířky 2.520 mm a o hmotnosti až 6 tun.            

Význačné pro bezřemenové odvíječe rolí je nejen pohon, respektive brzdění rolí robustními servomotory prostřednictvím centrálních upínacích prvků role, ale i plynule, elektrickými motory nastavitelné dělené unašeče rolí, které umožňují používat současně role papíru s variabilními šířkami, potřebnými pro tisk různých počtů stránek. Tyto odvíječe jsou vybaveny decentrálními ovládacími displeji a jsou zcela zaintegrovány do koncepce ovládacího pultu velína tiskového stroje. Zaručují i při vysokých rychlostech pohybu pásu papíru jak bezpečnou funkčnost při nízké náročnosti na údržbu, tak jednoduchou obsluhu a ovládání.

Nadstavba skládací jednotky/Skládací jednotka

29030-071

Pro tiskový stroj Commander CT je k dispozici pasující, obzvláště kompaktní, ale přesto dobře přístupná koncepce nadstavby skládací jednotky. Přirozeně, že je v odpovídajících prostorách možné realizovat i bezpočet konstrukčních takových řešení nadstaveb skládací jednotky, které se ve strojích Commander již osvědčily. V popředí při tom stojí rozličnost produkce, ergonomické uspořádání obracecích tyčí s krátkými dráhami zavedení papíru, nekomplikovaná produkce při používání různých šíří pásu papíru, ale i rychlé přestavby při výměně zakázek. K tomu se přidávají vysoce výkonné jednotky příčného lomu KBA.    

 

Nástavba tiskové jednotky

V obracecí věži jsou ergonomicky výhodně umístěna zařízení pro podélné rozřezávání pásů papíru na tažných válcích. Umožňují tak rozřezávání pásů papíru na poloviny, respektive opčně také na snášené pásy papíru široké jednu polovinu a jednu čtvrtinu. Snášené i rozřezané pásy papíru, hlídané fotobuňkami, jsou přes dobře dosažitelné obracecí tyče vedeny na tažný válec trychtýře.  

Jako zvláštní výbavu je možné dodat (stejně jako u všech strojů Commander) obracecí tyče výhybek (Bay-window), patra obracecích tyčí pro změnu polohy jednotlivých snášených pásů papíru nebo dvojitá patra obracecích tyčí. Při dvoupatrovém uspořádání (opční výbava se dvěma páry obracecích tyčí místo jednoho páru) je pás papíru bez překlápění obracecích tyčí doleva nebo doprava možné zavést na skládací trychtýř. Tím se zkracují přípravné časy. Další komfort navíc je pak představován na přání dodávanou výbavou pro změnu polohy obracecích tyčí pomocí servomotorů, ovládaných z ovládacího pultu. Tím je možné rychle uzpůsobovat strukturu sešitů novin podle aktuálních konkrétních požadavků. Je také možné provést vestavbu regulace rejstříku barev a/nebo rejstříku polohy odseku složky.               

<media 22782 - - ""29030-073"> </media>

29030-073

Jednotka trychtýřového lomu

Standardním provedením jsou dva skládací trychtýře na jednom patru, větší počet pater trychtýřů nad sebou (například čtyři trychtýře v balonovém uspořádání) je ovšem možný také. Samostatnými frikčními pohony poháněné tažné a převáděcí válce umožňují optimální kontrolu tahů na pás papíru. Opčně je možné provést vybavení přídavnými jednotkami pro podélné lepení, podélnou a/nebo příčnou perforace (například pro perforování útržků na stránkách) "Zip'n'Buy"), zařízením pro parciální podélné řezání - Skip Slitter, nebo i zařízeními pro šití snášených pásů papíru drátem.  

Osvědčené jednotky příčného lomu

V závislosti na požadavcích a ve vztahu k výkonu a počtu stránek je možné si zvolit mezi čtyřmi typy jednotek příčného lomu, které vykazují nejnovější stav techniky. Hospodárná klapková skládací jednotka příčného lomu KF 3 je vybavena pro produkci až 80 stran ve formátu Broadsheet a pro maximální výkon 37.500 obratů/h (75.000 složek/h ve dvojprodukci). Vysoce výkonná skládací jednotka příčného lomu KF 5 je vybavena pro produkci 4 až 120 stránek při výkonu až do 45.000 obratů/h (90.000 složek/h ve dvojprodukci). Pro zpracovávání až 144 novinových stránek a pro produkční rychlosti 90.000 složek za hodinu je možné použít špičkovou skládací jednotku příčného lomu KF 7. Kolečková skládací jednotka příčného lomu RF 3 může zpracovávat až do 160 novinových stránek.  

<media 22778 - - ""29030-055"> </media>

29030-055

Všechny jednotky příčného lomu KBA vykazují vysoký stupeň automatizace a jsou plně začleněny do koncepce pohonu a přednastavování stroje, fungující bez hlavní hřídele.  Průměr skládacího bubnu je možné plynule měnit buďto přímo na jednotce příčného lomu, nebo z ovládacího pultu podle tloušťky zpracovávaného produktu. Do koncepce ovládacího pultu a přednastavování stroje je začleněno i nastavování pozitivního nebo negativního přesahu složky (přefalcu). Přestavba ze snášené produkce na dvojprodukci se provádí na zmačknutí tlačítka na skládací jednotce nebo na ovládacím pultu. Všechny jednotky příčného lomu je možné podle potřeby vybavit jednoduchým nebo zdvojeným zařízením pro druhý podélný lom, nebo zařízením na šití složek pro realizaci výroby drátem šitých časopisů ve snášené produkci nebo ve dvojprodukci.             

Konfigurace

U stroje Commander CT (= COMPACT) je jménem program. Tento stroj dovoluje díky své extrémně kompaktní konstrukci a modulární stavebnicové koncepci dosáhnout výrazně vyšší kapacity stránek a barevnosti na m³ obestavěného prostoru, než na trhu obvyklé tiskové stroje s věžemi o osmi tiskových jednotkách, či stroje satelitní konstrukce. 

<media 12179 - - ""3D-Grafik NEW-YORK"> </media>

3D-Grafik NEW-YORK

Vedle přízemních zařízení s odvíječi uspořádanými do strany (do standardních průmyslových prostor s omezenou stavební výškou) je možné realizovat také klasické uspořádání odvíječů v podzemních prostorách pod tiskovým strojem. Unikátem stroje Commander CT v konvenčním mokrém ofsetu jsou (jinak pouze ve stroji Cortina realizovatelné) věže se 16 tiskovými jednotkami. Postavení dvou věží s osmi tiskovými jednotkami na sebe může být zajímavé například při rozšiřování stroje, nebo pro kompletně nová zařízení, stavěná v existujících halách kotoučových tiskáren, omezených prostorově na délku.      

<media 12180 - - ""96-Seiten-Doppelstock"> </media>

96-Seiten-Doppelstock

Díky prostorovému zázraku - stroji Commander CT - je v mnoha případech možné umístit od novostaveb na zelené louce, nebo realizovat rostoucí kapacitní požadavky v existujících prostorách. Při stále rostoucích cenách elektrické energie se v účetnictví také pozitivně odráží nižší spotřeba za klimatizaci menších hal.

 

 

 

<media 22786 - - ""29030-056x"> </media>

29030-056x

K tomu přichází ergonomické výhody pro personál obsluhy, který díky výtahům na obou stranách tiskové věže (a pro údržbu i uprostřed) může dosáhnout všech tiskových jednotek, aniž by musel chodit po schodech. Tato kompaktní konstrukce podporuje atraktivitu pracovního prostoru u tiskového stroje, zlepšuje motivaci pracovníků obsluhy a redukuje tělesný stres obzvláště u starších pracovníků - kterých bude na základě demografického vývoje v řadě zemí přibývat. V důsledku malé konstrukční výšky pak pracovníci obsluhy mají lepší přehled o celém zařízení.      

Shrnutí: Zastřešující značkou KBA Competence charakterizovaná inovativní kompaktní platforma firmy Koenig & Bauer s konvenčními kotoučovými tiskovými stroji Commander CT na bázi mokrého ofsetu a s bezvodým ofsetem tisknoucím strojem KBA Cortina vyhovuje inteligentní formou požadavkům mnoha novinových tiskáren i představám o podobě pracovního místa budoucí generace. 

Technická data

KBA Commander CT 4/2 

 

Max. produkční rychlost stroje 1):

45.000 obr. tisk válců/h

Šířka potiskovaného pásu 2):

1.200 – 1.680 mm

Obvod tiskového válce 2):

900 – 1.197 mm

 

 

KBA Commander CT 6/2 

 

Max. produkční rychlost stroje 1):

45.000 obr. tisk válců/h

max. šířka pásu papíru 2):

2,100 mm

Obvod tiskového válce 2):

900 – 1.156 mm

 

 

Kompaktní konstrukce 

• Věž s osmi tiskovými jednotkami zhruba 4,5 m vysoká.

 

• Věž s 16 tiskovými jednotkami vysoká 10 m.

 

• O cca 50 % menší rozpínání pásu papíru v závislosti na vlhčení, díky snížené konstrukční výšce.

 

 

Tiskové jednotky 

• Formové a ofsetové válce s gumovým potahem v lineárním uspořádání.

 

• Samostatné frikční pohony tiskových válců a barevníku (DriveTronic).

 

• Standardní jemně nastavitelné zámky válců KBA RollerTronic .

 

• Opce - lineární řešení pro zajištění optimálního tiskového tlaku (NipTronic).

 

• Opce - plně automatická výměna tiskových desek (PlateTronic).

 

• Zabudované zařízení na mytí ofsetových gumových potahů (CleanTronic).

 

• Kompenzace rozpínání pásu papíru v závislosti na vlhčení KBA FanoTronic (opce).

 

• Automatický systém rozeznávání tiskových desek KBA Plate-Ident (opce).

 

 

Barevník / Vlhčící jednotka 

• Kontinuální barevník (bez taktovaného lízače) nejnovější generace se 3 navalovacími válci.

 

• Barevnice se spodním pravítkem.

 

• Trysková vlhčící jednotka se třemi válci.

 

• Kombinovaná funkce mytí barevníku a vlhčící jednotky.

 

 

Odvíječ KBA Pastomat CL 

 

max. průměr rolí papíru3)

1.524 mm

max. hmotnost rolí papíru3)

6 t

 

 

Odvíječ KBA Pastomat C 

 

max. průměr rolí papíru:

1.270 mm

max. hmotnost rolí papíru: 

1,8 t

 

 

Jednotka příčného lomu KF 3 

Poměr bubnů 2:3:3

snášená produkce max.:

80 stránek novin

 

 

Jednotka příčného lomu KF 5 

Poměr bubnů 2:5:5

snášená produkce max.:

120 stránek novin

 

 

Jednotka příčného lomu KF 7 

Poměr bubnů 2:7:7

snášená produkce max.:

144 stránek novin

 

 

Jednotka příčného lomu KBA RF 3 

Poměr bubnů 3:2

snášená produkce max.:

160 stránek novin

1) Závislá na formátu a jednotce příčného lomu.
2)Další na poptávku. 
3)V závislosti na verzi odvíječe.

Productvideos: Commander CT

 • Commander CT
 • Commander CT - Kompaktní konstrukce
 • Commander CT - Barevník/CleanTronic/Vlhčící jednotka
 • Commander CT - Na praxi orientovaná automatizace
 • Commander CT - Nadstavba skládací jednotky/Skládací jednotka
 • Commander CT - Pohon/Ovládací pult
 • Commander CT - Integrovaná logistika zásobování stroje papírem
 • Commander CT - Flexibilita produkce
 • Commander CT - Budoucnost je CompacT